مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی | ایران‌نوشت

گزارش‌ها

سال 1400

ویژه نامه نوشت افزار نشریه حلقه وصل
ویژه نامه نوشت افزار نشریه حلقه وصل
دریافت فایل (3.3 MB)
کتاب معرفی فعالین نوشت‌افزار ایرانی
کتاب معرفی فعالین نوشت‌افزار ایرانی
دریافت فایل (36.8 MB)
کتاب راهنمای ثبت قانونی
کتاب راهنمای ثبت قانونی
دریافت فایل (5.1 MB)

سال 1399

گزارش دومین نمایشگاه تخصصی بررسی الگوهای کودک و نوجوان
گزارش دومین نمایشگاه تخصصی بررسی الگوهای کودک و نوجوان
دریافت فایل (6.7 MB)
گزارش اقدامات پویش ملی قهرمان من
گزارش اقدامات پویش ملی قهرمان من
دریافت فایل (8.9 MB)
نظام رتبه بندى اعضاى مجمع ایران نوشت
نظام رتبه بندى اعضاى مجمع ایران نوشت
دریافت فایل (1 MB)
سند برنامه ۵ ساله مجمع ایران نوشت
سند برنامه ۵ ساله مجمع ایران نوشت
دریافت فایل (3.3 MB)
سند برنامه عملیاتى مجمع نوشت افزار ایرانى اسلامى
سند برنامه عملیاتى مجمع نوشت افزار ایرانى اسلامى
دریافت فایل (12.8 MB)

سال 1398

گزارش پویش ملی مشق احسان
گزارش پویش ملی مشق احسان
دریافت فایل (27 MB)
گزارش خبری مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی
گزارش خبری مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی
دریافت فایل (10.1 MB)
فرصت ها و نیاز های سرمایه گذاری در صنعت نوشت افزار ایران
فرصت ها و نیاز های سرمایه گذاری در صنعت نوشت افزار ایران
دریافت فایل (10.2 MB)
بروشور مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی
بروشور مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی
دریافت فایل (738 KB)
گزارش وضعیت خدمات و کالا های محتوا محور
گزارش وضعیت خدمات و کالا های محتوا محور
دریافت فایل (15.2 MB)
گزارش شرح خدمات مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی
گزارش شرح خدمات مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی
دریافت فایل (2.5 MB)
بررسی و تحلیل نحوه ورود به صنایع خلاق
بررسی و تحلیل نحوه ورود به صنایع خلاق
دریافت فایل (3 MB)

سال 1397

گزارش نمایشگاه ایران نوشت
گزارش نمایشگاه ایران نوشت
دریافت فایل (12.1 MB)
گزارش وضعیت موجود بازار نوشت افزار ایران
گزارش وضعیت موجود بازار نوشت افزار ایران
دریافت فایل (23.9 MB)
بروشور مرکز تجاری سازی کاراکتر های ایرانی (آرش)
بروشور مرکز تجاری سازی کاراکتر های ایرانی (آرش)
دریافت فایل (11.3 MB)
طرح و توسعه کاراکتر بومی
طرح و توسعه کاراکتر بومی
دریافت فایل (10.4 MB)
گزارش عملکرد مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی
گزارش عملکرد مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی
دریافت فایل (16.8 MB)

سال 1396

گزارش از وضعیت موجود بازار
گزارش از وضعیت موجود بازار
دریافت فایل (15.3 MB)
گزارش عملکرد مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی
گزارش عملکرد مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی
دریافت فایل (12.5 MB)
سند راهبردی گسترش نوشت افزار ایرانی اسلامی
سند راهبردی گسترش نوشت افزار ایرانی اسلامی
دریافت فایل (178.2 KB)
گزارش وضعیت جریان نوشت افزار ایرانی اسلامی
گزارش وضعیت جریان نوشت افزار ایرانی اسلامی
دریافت فایل (3.9 MB)

سال 1395

گزارش خبری مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی
گزارش خبری مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی
دریافت فایل (46.4 MB)
گزارش آماری تحلیلی نظر سنجی چهارمین نمایشگاه ایران نوشت
گزارش آماری تحلیلی نظر سنجی چهارمین نمایشگاه ایران نوشت
دریافت فایل (26.6 MB)
گزارش نمایشگاه کاریکاتور بچه های ایرانی قهرمان ایرانی
گزارش نمایشگاه کاریکاتور بچه های ایرانی قهرمان ایرانی
دریافت فایل (22.9 MB)
گزارش تصویری نمایشگاه ایران نوشت
گزارش تصویری نمایشگاه ایران نوشت
دریافت فایل (6.9 MB)
گزارش پویش مردمی بچه های ایرانی قهرمان های ایرانی
گزارش پویش مردمی بچه های ایرانی قهرمان های ایرانی
دریافت فایل (5.7 MB)
گزارش وضعیت بازار
گزارش وضعیت بازار
دریافت فایل (3.1 MB)

سال 1394

جنگی که نمیبینیم
جنگی که نمیبینیم
دریافت فایل (5 MB)
کاتالوگ تولیدکنندگان مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی
کاتالوگ تولیدکنندگان مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی
دریافت فایل (22.5 MB)

سال 1393

گزارش تصویری وضعیت حضور محصولات با تصاویر غربی در بازار نوشت افزار ایران
گزارش تصویری وضعیت حضور محصولات با تصاویر غربی در بازار نوشت افزار ایران
دریافت فایل (18.6 MB)
گزارش عملکرد مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی
گزارش عملکرد مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی
دریافت فایل (3 MB)
گزارش آماری تحلیلی نظر سنجی دومین نمایشگاه ایران نوشت
گزارش آماری تحلیلی نظر سنجی دومین نمایشگاه ایران نوشت
دریافت فایل (13.8 MB)
گزارش آماری تحلیلی نظر سنجی بازدید کنندگان نمایشگاه مصلی
گزارش آماری تحلیلی نظر سنجی بازدید کنندگان نمایشگاه مصلی
دریافت فایل (1.3 MB)
گزارش آماری تحلیلی نظر سنجی اولین نمایشگاه ایران نوشت
گزارش آماری تحلیلی نظر سنجی اولین نمایشگاه ایران نوشت
دریافت فایل (13.6 MB)

سال 1392

گزارش وضعیت بازار
گزارش وضعیت بازار
دریافت فایل (1.7 MB)