مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی | ایران‌نوشت
نظام رتبه بندى اعضاى مجمع ایران نوشت آغاز شد.

نظام رتبه بندى اعضاى مجمع ایران نوشت آغاز شد.

تاریخ انتشار: 20 دی 99
زمان مطالعه: 10 دقیقه

مجمــع نوشــت افزار ایرانــی اســﻼمی؛ ایــران‌نوشــت بعــد از پشــت ســر گذاشــتن ســال‌های ابتدایــی خــود از یــک تشــکیلات ســاده بــه یــک تشــکیلات مترقــی تبدیــل شــده اســت. ایــن خــود نشــان از یــک پیشــرفت ﭼشــمگیر  حکایــت دارد. یکــی از مــوارد ایــن پیچیدگــی،«تعامــل اعضــا بــا مجمــع» اســت لــﺬا ضــروری مینمایــد جهــت تنظیــم ســازوکار روابــط اعضــا بــا مجمــع، و بهمنظــور ایجــاد عدالــت در توزیــع خدمــات و منابــع، پروتکلهــا و آئین‌نامه‌های متعــددی تهیــه و به خوبــی جاری ســازی شــود تــا ایــن شــجره طیبــه در مســیر تحقــق آرمان‌هــای خــود بــه دور از هرگونــه آفــت اختــﻼف درونــی پیشــروی کنــد. در همیــن راســتا موضــوع رتبه‌بنــدی اعضــا بحثـی اســت کــه دغدغــه ســالهای اخیــر اکثـر اعضــا بــوده اســت و میتوانــد گام بلنــدی در مســیر رشــد و پیشــرفت مجمــع ایــران نوشــت باشــد.

اهداف

رتبه بنــدی کســب وکارها در دنیــا تحــت عنــوان رتبه بنــدی اعتبــاری انجــام میشــود. ایــن رتبه بندی هــا کــه توســط شــرکتهای مــورد وﺛــوق رتبه بنــدی ماننــد اســتاندارد انــد پــورز، مودیـز و فیــﭻ انجــام میشــود بــه دنبــال کمــک بــه بانک هــا محاســبه نــرخ ریســک در اعطـای تسـهیلات و همﭽنیــن کمــک بــه ســرمایه گﺬاران اســت. تفــاوت جــدی نظــام رتبه بنــدی رایــﺞ ایــن اســت بــا توجــه بــه هــدف تعیین میـزان ریســک، شــاخص های مالــی در اولویــت به مراتــب بالاتـری بــه نســبت شــاخص های کیفــی و غیرمالــی قــرار دارنــد امــا در ایــن ســند، هــدف از رتبه بنــدی کامــﻼ متفــاوت اســت ﭼــرا کــه هــدف اعطای امتیــازات بــر اســاس رتبــه اســت نــه تعییــن میــزان ریســک. بنابرایــن شــاخص های مالــی در عــرض و همسطح بــا ســایر شــاخص ها همﭽــون بازاریابــی، انــدازه کســب وکار، مدیریــت، مــوارد محتوایــی و... اســت. نکتــه دیگــر اینکــه ایــن رتبه بندی هــا بــرای شــرکتهای بــزرگ و فعــال در بــورس معنــادار اســت و معیارهــا و ... هــم متناســب بــا همــان محیطهــا تدویــن میشــود امــا طــرح پیــﺶ رو در کســب وکارهای کامــﻼ کوﭼــک و غالبــا زیــر 20نیــروی انســانی قابلیــت پیاده ســازی دارد.

با تدوین و پیاده سازی طرح رتبه بندی می توان به اهداف بسیار مهم ذیل دست یافت:

 • رتبه هر برند، مبنای اعطای تسهیلات و خدمات مجمع ایران نوشت
 • استخراج اطلاعات اعضا جهت برنامه‌ریزی های استراتژیک مجمع
 • ارزیابی عملکرد اعضا و جهت گیری های مجمع و تحلیل نقاط ضعف و قوت
 • برنامه‌ریزی جهت ارتقا و بالا آوردن سطح هر یک از اعضا
 • برنامه‌ریزی و تدوین سند آموزشی طبق نیازهای احصا شده

ساز و کار اجرا

فرایند رتبه بندی توسط شورای رتبه بندی که متشکل از مدیرعامل، یک الی دو کارشناس به انتخاب هیئت مدیره، بازرس هیئت مدیره و یک نفر از ستاد اجرایی است صورت می گیرد. لازم به ذکر است امکان دریافت مشاوره در شاخص های تخصصی وجود دارد هرچند که کارشناس مورد نظر عضو شورا نباشد. .ضريب خدمات بر روی کل شاخص اصلی اعمال خواهد شد و مجزا از ضريب عام هرشاخص است. یعنی شورای رتبه بندی بر اساس سیاست های حاکم برهر خدمت موردنظر، ضريب های مربوط به شاخص های اصلی را تعیین و اعمال خواهد کرد. 

تمامی اطلاعات گردآوری شده برای شورای رتبه بندی محرمانه تلقی شده و حتی هیئت مدیره نیز از آن اطلاع نخواهد یافت.

قوانین اجرایی

 • با استفاده از فرم های مربوطه فرایند احصا اطلاعات توسط واحد اجرایی مجمع انجام می شود و در دیتابیس ایجادشده طبقه بندی می شود. سپس در جلسه شورای رتبه بندی، تحلیل و ارزیابی ها انجام و رتبه برندموردنظراستخراج و طی نامه ای به صورت کتبی به اطلاع سایرین می رسد.
 • هزينه رتبه بندی به صورت سالانه محاسبه و ابلاغ خواهد شد.
 • هر مجموعه ای که رتبه بندی نشده باشد به صورت پیش فرض در پایین ترین رتبه قرار خواهد گرفت.
 • فهرست طبقه بندی اعضا در پاییز هرسال محاسبه و جدول آن برای دی ماه هرسال منتشر وتایک سال معتبر خواهد بود.
 • جدول درجه بندی اعم از پارامترها و یا ضرایب، بر اساس راهبردهای مجمع در زمستان هرسال می تواند تغییر و به صورت عمومی ابلاغ شود.
 • مبنای محاسبه محصولات نوشت افزاری و جانبی است. محصولات دیگر از قبیل سررسید و... جزاقلام برند محسوب نخواهند شد.
 • محصولات وارداتی هرچند با طرح ایرانی، جز این درجه بندی محسوب نخواهند شد.
 • محصولات با طرح غربی و معارض هرچند که تولید داخل باشد نه تنها محاسبه نمی شود بلکه نمره منفی نیز خواهد داشت.