مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی | ایران‌نوشت
مدادها تغییر شکل می‌دهند؟

مدادها تغییر شکل می‌دهند؟

تاریخ انتشار: 8 اسفند 1398
زمان مطالعه: 1 دقیقه

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی همدان مدادی به شکل Z طراحی کرده اند که از بروز ناراحتی در انگشت، ساعد و شانه دانش آموزان جلوگیری می کند.

به گزارش ایرانوشت به نقل از پرگار، پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی همدان در پژوهشی به بررسی آسیب های فیزیولوژیک مداد پرداختند. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده در این پژوهش نشان داد که دانش آموزان در نواحی ساعد، شانه، بند اول انگشت شست و اشاره بیشترین احساس درد را هنگام نوشتن با مداد رایج احساس میکنند که در استفاده از مداد طراحی شده در این مطالعه گزارش نشده است.

تحلیل نتایج تفاوت معنی داری بین مداد ارگونومیک و مداد رایج گزارش می‌کند. در مطالعه حاضر مشخص شد که استفاده از مدادهای رایج موجب بروز ناراحتی موضعی بهویژه در انگشت شست و اشاره، ساعد و شانه میشود. بر اساس نتایج مطالعه حاضر استفاده از مداد ارگونومیک برای کودکانی که برای مدت زمان طولانی به وظیفه نوشتن مشغول هستند، باعث کاهش ناراحتیهای موضعی وارد بر نواحی مذکور می‌شود
نتایج این پژوهش در مقاله “ارزیابی ناراحتی موضعی در مدادهای رایج و مداد ارگونومیک طراحی شده با مقیاس  ناراحتی وضعیتی موضعی در دانش آموزان مقطع ابتدایی” در مجله ارگونومی  منتشر شده است

دیدگاه‌های شما: