اعضای هیئت مدیره

 


محمدحسن زمان‌وزیری

ریاست هیئت مدیرهسعید حسینی

مدیرعاملمحمدحسن حلواییان

عضو هیئت مدیره

 
 


محمدجعفر کبریایی

عضو هیئت مدیرهامیر الله ورن

عضو هیئت مدیره