شرایط عضویت در مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی
تولیدکنندگان:


1. پذیرش کلیات ساختاری(اساسنامه).

2. فعالیت مستمر یک‌ساله در حوزه تولید نوشت افزار ایرانی اسلامی و تولید حداقل 10 محصول و عدم تولید نوشت افزار با محتوای غیر ایرانی اسلامی با تایید و تصویب هیئت مدیره.

3. تکمیل فرم عضویت و پرداخت مستمر حق عضویت.توزیع کنندگان:


1. پذیرش کلیات ساختاری(اساسنامه).

2. فعالیت مستمر یک‌ساله در حوزه توزیع نوشت افزار و توان توزیع استانی محصولات و عدم توزیع نوشت افزار با محتوای غیر ایرانی اسلامی با تصویب و تایید هیئت مدیره.

3. تکمیل فرم عضویت و پرداخت مستمر حق عضویت.


دانلود فایل PDF فرم عضویت

pdf-icon-2