با توجه به سند راهبردی مجمع، اهداف و زمینه‌های فعالیت این تشکل را میتوان به این صورت برشمرد:

۱. ذائقه سازی عناصر چرخنده مصرف شامل تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان

۲. ایجاد چرخه مستمر تولید کاراکتر و محتوا و زنجیره تجاری سازی

۳. توانمندسازی کسب و کارهای نو پا و دغدغعمند شامل تولیدکنندگان و توزیغ کنددگان فعال در این حوزه

۴. سازمان دهی بازار و ایجاد سامانه نظارتی بر بازار نوشت افزار