با توجه به سند راهبردی مجمع، اهداف و زمینه‌های فعالیت این تشکل را میتوان به این صورت برشمرد:

  • ذائقه سازی عناصر چرخه مصرف شامل تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان
  • پیگیری ایجاد چرخه مستمر تولید کاراکتر و محتوا و زنجیره تجاری سازی
  • توانمندسازی کسب و کارهای نو پا و دغدغه مند تولیدی و توزیعی
  • پیگیری ایجاد سازوکار های ساماندهی نظارتی در بازارنوشت افزار کشور
  • پیگیری ایجاد چرخه پایدار تولید محصولات نوشت افزار که مشابه ایرانی ندارند.