چشم انداز مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی

مجمع نوشت افزار اسلامی به عنوان تشکل محوری عرصه نوشت افزار تلاش کرده است تا با نگاهی به راه رفته شده و مطالعات دقیق میدانی و گفتگو با ده ها نفر از خبرگان این حوزه و برگزاری صدها جلسه کارشناسی جشم انداز و راهبرد این حرکت جهت رسیدن به بازار بومی نوشت افزار را ترسیم و تدوین نماید.

تحقق بازار نوشت افزارایران با ویژگی های عاری از کالای نامطلوب فرهنگی و سرشار از محصولاتی با محتوای ایرانی اسلامی ، تولید ایران و به عنوان قطب تولیدی در جهان. ترویج زندگی سالم در پرتو سبک زندگی اسلامی ایرانی از طریق خلق محصولات نوشت افزار و ترویج آن به طوری که این محصولات برای تمامی اقشار جامعه دارای جذابیت باشد.

ارزش‌ها:

۱. مردمی بودن: در همه مراحل این چرخه و زنجیره عناصر مردمی دارای اصالت و اولویت می‌باشد از تامین مالی تا تولید، توزیع، عرضه و مصرف.

۲. حفظ کیفیت محتوا در محصول: تلاش برای عرضه و مصرف هر چه بیشتر محصولات باید با حفظ شاخص های محتوایی تراز جبهه حق صورت گیرد

۳. استفاده از اصول و سازوکارهای اقتصاد و تجارت بومی و اسلامی: با توجه به بعد اقتصادی و کسب کارهای این فعالیت‌ها استفاده از مدل بومی و اسلامی باید مدنظر باشد

۴. کار آفرینی،تولید ملی و اشتغال: توجه به جنبه ایجاد اشتغال و کارآفرینی و جنبه تولید ملی بودن محصولات از ارزش‌ها اصلی این فرآیند محسوب میگردد.