اعضای هیئت مدیرهامیر الله ورن

عضو هیئت مدیرهسعید حسینی

مدیرعامل